Sidebar

 • Obeť obetavá

  V stredu 29.7.2020 o 20.h otvárame v žensko-mužských rozhovoroch tému obete. Ak vám v túto chvíľu napadne zúbožená, prípadne týraná žena, či životom ubitý muž, prosím, rozšírte svoj pohľad a otočte ho do seba. V akých situáciách sa práve vy cítite ako obeť, kedy sa obetujete svojim deťom, kedy obetujete svoj čas práci, čo je za...

Ponuka na doplnenie etikoterapeutických zručností a podporu profesionálneho koučovania pre absolventov výcviku v Škole etikoterapie Advaita

Ucelený vzdelávaco – rozvojový program akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov,

ktorý spĺňa podmienky medzinárodných štandardov pre profesionálne vzdelávanie koučov, 

Usporiada Akadémiou koučovania v spolupráci so školou etikoterapie Advaita

"Koučovanie - filozofia a spôsobilosť"

Termíny:
- 1. stretnutie:    20. – 22.2. 2020 (štvrtok – sobota) 
- 2. stretnutie:    19. – 20.3. 2020 (štvrtok – piatok)
- 3 stretnutie:     17. – 18.4. 2020 (piatok – sobota) 
- 4 stretnutie:    14. – 16.5.  2020 (štvrtok – sobota)

Miesto konania: BRATISLAVA, Lamač, Penzión na Rozálskej 1

Poznámka:

Kurz bude v Bratislave v uvedených termínoch otvorený, ak sa záväzne prihlási minimálne 10 účastníkov.

Odborný garant a lektor: Ing. Eva Timková, PCC
– medzinárodne certifikovaný profesionálny kouč, mentorka a lektorka koučovania

www.evatimkova.sk

Kurz poskytuje základné teoretické a praktické poznatky cez hlbší vhľad do princípov a nástrojov koučovania. Umožňuje rozvinúť koučovacie kompetencie podľa kritérií a štandárd stanovených ICF (Medzinárodná federácia koučov). Pripraví účastníkov na praktické používanie metódy koučovania alebo koučovacieho prístupu v ich profesijnej i osobnej oblasti života.

Celkový rozsah kurzu je 85 hodín, z toho je 70 interaktívne vedených lektorom, čo je rozdelené do 9 dní a tie do 4 stretnutí.

Obsah je rozdelený:

do základných dvoch modulov:

 1. Modul: „Cesty ku koučovaniu“ - 45 hodín, z toho 38 hodín s lektorom

 2. Modul: „Koučovací rozhovor“ - 40 hodín, z toho 32 hodín s lektorom

Celkovo 9 vzdelávacích dní prebieha v 4. nadväzujúcich stretnutiach, približne jedenkrát mesačne. Prvé stretnutie je 3 - denné, ostatné sú 2 - denné.
Po absolvovaní uvedených modulov, splnení stanovených požiadaviek a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky môžete získať profesionálny certifikát o odbornom vzdelaní v koučovaní akreditovanom Slovenskou asociáciou koučov.

Hlavná náplň stretnutí:

 • Etika a princípy koučovania, kritériá a teoretické východiská

 • 11 Kľúčových kompetencií kouča: Naplnenie etických princípov a kritérií profesie, Vytvorenie dohody o koučovaní, Nadviazanie vzťahu dôvery a blízkosti s klientom, Prítomnosť kouča a koučovania, Aktívne počúvanie, Kladenie účinných otázok, Priama komunikácia, Vytváranie uvedomenia, Príprava možností a ďalších krokov, Plánovanie a stanovenie cieľov, Riadenie napredovania a zodpovednosti.

 • Koučovacie nástroje

 • Štruktúra a priebeh koučovacieho rozhovoru

 • Praktické cvičenia, získavanie a zdieľanie skúseností v koučovaní

 • Priebežná spätná väzba, ukážky koučovania a mentorovaný koučing

 • Sebareflexia a selfmanažment rozvoja kompetencií

Podrobnejšie info: www.akademiakoucovania.sk

V medziobdobí individuálna práca účastníkov na plnení požiadaviek.
Viac info: http://www.akademiakoucovania.sk/files/2016-03-04-154806-Po__iadavky_k_certifik__cii_SAKO.pdf

Po ukončení kurzu budete vedieť viesť úspešný, partnerský, tvorivý a inšpiratívny koučovací rozhovor, podporujúci pozitívnu zmenu podľa potrieb a očakávaní klienta.

Cena za absolvovanie kurzu je:

174,-€/ deň, t.j. spolu za 9 dní je 1566,- € (kurzovné, pracovné a študijné texty, prenájom miestnosti, občerstvenie, cestovné náklady lektora).

Cena nezahŕňa ubytovanie, obedy a ukončenie kurzu skúškou.

Možnosť zľavy:

15% - t.j. 1331,10 € pri platbe za celý kurz cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu.

Zľavy neplatia na poplatok za prípravu a realizáciu skúšky.

Možnosť splátok:

Úhrada je možná aj v dvoch splátkach (870,- a 696,-), pričom prvá je povinná cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu;

Cena za ukončenie kurzu skúškou+ 475,- € (4 x mentorované koučovanie, skúška).

Túto čiastku uhradia po absolvovaní kurzu iba tí záujemcovia, ktorí budú mať záujem o proces vedúci k získaniu Osvedčenia o ukončení odborného vzdelania v koučovaní akreditovaného Slovenskou asociáciou koučov.

Cena za ubytovanie:

Cena  je 20 € / 1 deň, pre pobyt 2 a viac dní je cena 15  € / deň , prenájom celej izby s kúpeľňou je 40 € / deň. 
Parkovanie : osobné auto  2,5 €/deň.

Zvyčajný priebeh: 8:45 príchod a „sprítomnenie“, 9:00 – 12:30 dopoludňajší blok, 12:30 – 13:30 obedňajšia prestávka, 13:30 – 17:00 popoludňajšia časť.

Stretnutia sú interaktívne, skôr neformálne a vedené koučovacím prístupom.

Keďdže počet účastníkov v skupine je  limitovaný, prihlasujte sa ihneď.

Možnosť prihlásiť sa: 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita