Sidebar

Etikoterapia nadväzujúca na odkaz C. Bezděka

Naše telá sú vytvorené z vibrujúcej energie tak, ako je z energie všetko hmotné. Celý hmotný vesmír je rotujúca vzájomne prepojená energia. Energia rotujúca v špirále do nekonečna. Toto energetické pole zároveň je nositeľom informácie, je živým energoinformačným poľom.

Veľmi dobre rozumieme fyzikálnym zákonom a tým, ktoré sa týkajú z nášho pohľadu neživej prírody. Zákon zachovania energie, rezonančný zákon, zákon príťažlivosti... Zabúdame však, že sme súčasťou týchto zákonitostí, a teda na hmotnej úrovni sme z tej istej energie a platia na nás tie isté zákony.

V duálnom svete má energia dva póly, označujeme ich ako + kladný a – záporný pól. Ak si predstavíme špirálu, tak pravotočivá špirála sa bude zaťahovať a vytvorí lúč, v ktorom je energia vysoko koncentrovanou silou. Na tomto princípe funguje napríklad gamanôž alebo rezanie vodou. V prírode poznáme tornáda alebo vodné víry. Týmto spôsobom sa energia pohybuje v našej ľavej (mužskej) hemisfére. Preto ľavá hemisféra umožnuje lineárne myslenie, sledovať reťazec logických následností, umožňuje jednobodové sústredenie. Muži prevažne myslia touto hemisférou. Energia v mužskom tele podlieha pravotočivej rotácii, preto sú aj svalové tkanivá muža pevnejšie. Má väčšiu fyzickú silu. Muž sa dokáže sústrediť na jeden bod ľahšie. Oveľa ťažšie je preňho sledovať viacero paralelných, súbežných procesov. Energia muža je zameraná na dávanie. Pri pohlavnom akte, keď má dôjsť k splodeniu a pokračovaniu života, telo tuhne a dáva.

 

Opačná, ľavotočivá polarita sa stále otvára, rozširuje. Zodpovedá jej pravá, ženská hemisféra, ktorá umožňuje vnímať veci z nadhľadu, myslenie prebieha asociatívne, kreatívne. Umožňuje uvoľnenie. Vďaka nej sme schopní nadhľadu, empatie, vytvárať socialne vzťahy. Telo ženy je vytvorené ľavotočivou energiou, preto je hebké, jemné. Aby žena ľahko otehotnela, musí byť otvorená, uvoľnená. Pôrod prebieha ľahšie, ak je jej telo uvoľnené.

Strachom telo tuhne, dôverou sa uvoľňuje. Žena dokáže svojím perifernym videním i cítením obsiahnuť široký priestor. Dokáže robiť veľa vecí súčasne.

Muž a žena, ľudské bytosti, ktoré sa narodili do duálneho sveta polarít, predstavujú dve polarity jednej energie. Špirálu života, ktorej jedna strana sa zatáča do lúča a druhá sa otvára ako kotúč do nekonečna.

V šamanskej tradícii mužskú polaritu reprezentuje oštep a ženskú štít.

 

Odveký boj dobra a zla v nás má svoj koreň v odlišnosti, akým spôsobom myslia naše obe hemisféry. Jeho odrazom je veľa nepochopenia, nedorozumení medzi mužni a ženami. Striedali sa obdobia patriarchátu i matriarchátu. Obdobia, ked sme si vyskúšali pričinné dôsledky toho, keď jeden spôsob videnia sveta ovládol ten druhý.

Spejeme k celsitvosti

Vyvíjame sa k celistvosti, cez schopnosť vcítiť sa do opačného pohlavia vo vzťahoch, ktoré sú nám drahé, na ktorých nám záleží. Kvantová fyzika, ale už aj kvantová biológia sa približujú k vedeckému, matematickému vysvetleniu prádavnych znalostí, ktoré nám doreraz sprostredkovávali mystici a mystické školy. Učíme sa vzájomne si rozumieť. Nepochopenie a nedorozumenia prekonáva vôľa po blízkosti po spojení.

Treba vedieť, že polarita, s akou sa rodíme, nemusí byť v súlade s naším pohlavým. Toto poznanie je prastaré. Poznali ho védski učenci i zasvätenci mystických škôl v starom Egypte. Ak vás zaujíma bližšie, s akou dominantnou polaritou ste sa narodili, odkazujem napr. na knihu Duchovná numerológia podľa Lívie, kde nájdete presný postup výpočtu a zistíte, či ste sa narodili s mužskou alebo ženskou polaritou.

Muži, ktorí sa narodili so ženskou polaritou, budú v typicky mužských zručnostiach neobratní. Ale budú sa v nich zlepšovať. Budú sa v živote učiť pracovať so silou, vrátane sily slova. Budú sa učiť mužským cnostiam. Ak si však prinášajú veľa neukončení, zranení, môžu od zodpovednosti utekať. To ich partnerky vnímajú ako slabosť, ako zlyhanie. Takýto muži, ak ešte nezvládli prácu s energiou mužskej polarity sa môžu správať agresívne. Posilňujú sa a vnútornu slabosť prekrývajú agresivitou. K tomu môžu používať alkohol alebo si dokazujú svoju silu, o ktorej vnútorne pochybujú zbieraním ženských trofejí. Vnímajú a štyluzujú sa ako lovci.

Žena s mužskou polaritou pri narodení si prináša mužskú skúsenosť, ale prišla sa učiť tej ženskej. Únik od tejto životnej úlohy sa prejavuje tak, že sa radšej porovnáva s mužmi, súťaží s nimi, často nimi pohŕda. Zaroveň ako žena sa nemá rada. Vyberá si mužské povolanie, oblieka sa „mužsky“. Ak túto výzvu života prijala, jej ženské vyžarovanie sa zosilňuje a najmä v druhej polovici života je pokojnešia, má väčší nadhlad, je jemnejšia a dokáže viac a lepšie pracovať so ženskou energiou. Skvelou podporou k rozvíjaniu zručnosti pracovať s touto polaritou sú ženské kruhy.

Muži, ktorí sa narodili s mužskou polaritou, a ženy, ktoré prišli na tento svet so ženskou polaritou, pokračujú v ukončovaní svojich bývalých neukončení s predchádzajúcou polaritou, s ktorou už majú skúsenosť.

Kto je žena a kto je muž

Veľmi výstižné je prirovnanie, ktoré pripodobňuje vo vzťahu muža k brehom a ženu k rieke. Breh drží rieku v bezpečných hraniciach, ktoré jej umožňujú tiecť aj pokojne, aj prudko, aj v perejách a vodopádoch, ale vďaka opore vždy dotiecť do oceána.

Rieka si pritom dokáže breh aj posúvať, pritom má však dôveru, odovzdáva sa jeho hraniciam.

Iní obraz vyjadruje symbiózu týchto dvoch polarit tak, že mužskú polaritu prirovnáva k oštepu a ženskú k štítu. Alebo príklad, keď si ženu predstavíme ako palmu v oáze a muža ako záhradníka, ktorý sa stará o to, aby palma mala veľké listy, v tieni ktorých potom nájde bezpečný odpočinok. Nehovoriac o pohľade do koruny na orechy plné mlieka, ktoré na muža pôsobia ako večný motivátor.

Cieľom ľudskeho dozrievania do dospelosti je spojenie

Do životnej dospelosti dospejeme, keď rozpoznáme a osvojíme si zručnosti oboch polarít. Keď cez nadhľad porozumieme jazyku oboch svetov, mužského i ženského.

Proces individuácie, dozrievania je procesom rozpúšťania detských, nezrelých presvedčení, sebaklamov a bludov. Teda ega. Tak ako opúšťame bludné presvedčenia o tom, kto sme a ako oveľa viac rozumieme tomu, ako tvoríme to, kým a čím sme, tak oveľa ľahšie s ľahkosťou a radosťou zažívame existenciu. Prestávame bojovať a začíname tvoriť. Opúšťame priestor bezmocnosti a vytvárame si priestor neobmedzených možností. Tento priestor je priestorom, kde si uvedomujeme seba ako čisté Vedomie. Vedomie tvorivosti, vedomie celistovosti, vedomie tvorivej sily a schopnosti udržiavať spojenie.

Zručnosť udržať spojenie je umením milovať

Na úrovni komunikácie je spojením porozumenie. Na úrovni vzťahu je spojením priateľstvo. Plodom spojenia je vždy radosť. Keďže všetci túžime po šťastí, radosti, stáva sa zdrojom vytrvalosti pokračovať v hľadaní odvekej cesty z bludiska nenávisti.

S nenávisťou treba skončiť

Viacero pradávnych učení odkazuje na nutnosť rozvíjať silu súcitu.

Jeho svätosť Dalajláma zdôrazňuje nevyhnutnosť naučiť sa súcitu, pokiaľ chceme rozpoznať silu ľudskosti. Sú-cítiť znamená mať schopnosť cítiť, čo a ako sa cíti niekto iní. Je opakom sociopatie. Sociopat si nedokáže vyvolať vnem, precítiť cítenie iného človeka. Pozerá sa na svet iba svojimi očami, nedokáže prejsť na druhý breh rieky a pozrieť sa na veci z druhej strany. Prekonať v sebe rozdielnosti, akými vnímajú realitu naše hemisféry, možeme získaním nadhľadu. Rozvíjaním schopnosti nadhľadu vidíme zároveň celok a zároveň jednotlivé body, ktoré celok vytvárajú. Schopnosťou vcítiť sa dokážeme preklenúť odlišnosť pohľadov a nachádzame asociácie, ktorým rozumie naša vnútorná žena i vnútorný muž.

Z pohľadu etikoterapie v integrite s porozumením polarít energie úlohou ženy je dodávať rodine dôveru a opateru. Opatrovať, zaopatriť rodinu i seba. Žena skrášľuje príbytok i seba, vytvára teplo domova, stáva sa pre muža barometrom toho ako dobre stráži spojenie so Zdrojom. Žena si môže vďaka svojej polarite udržiavať nadhľad. Strážiť hodnoty rodiny, udržiavať teplo rodinného krbu. Opatrená rodina dáva práci a životu ženy zmysel.

Rovnakú úlohu zohráva pravá, intuitívna hemisféra v jednotlivcovi.

Úlohou muža, vychádzajúc z logiky zákonitostí energie lúča, meča, je definovať alebo určovať pravidlá a dbať na ich dodržiavanie. Byť prirodzenou autoritou, konečným arbitrom a rozhodcom v situáciách, keď pravidlá nie sú jasné alebo sú porušované. Muž poskytuje rodine bezpečie jasných pravidiel, zákon. Rodina tým získava bezpečné prostredie, stabilitu, ochranu, oporu. Udržiava sa v nej potom spojenie. Spojenie medzi sebou navzájom, ale aj spojenie s rodom a so Zdrojom. Za spojenie je zodpovedný muž, naša ľavá hemisféra.

Bez takéhoto spojenia niet šťastia v rodine.

Ak muž neplní úlohu toho, kto navrhuje pravidlá, (ktoré žena schvaľuje), potom často túto úlohu preberá žena. Ak má mužskú polaritu, preberie ich dokonca rada. Ak sa však v rodine stáva policajtom, nemôže plniť svoje rodové poslanie, dodávať dôveru a opateru. V takejto rodine zavládne doba ľadová.

Plodom spojenia je radosť

Rodina napojená na korene, na predkov, čerpá odvekú skúsenosť a múdrosť, ktorú predkovia nazbierali. Odtrhnúť sa od koreňov znamená stratiť vedomie o sebe samom. Znamená upadnúť do bezvedomia. Preto je také dôležité mať v úcte predkov, nositeľov rodovej skúsenosti, mať úctu k rodičom, darcom života. Preto je také dôležité mať sa v úcte navzájom. Vzájomná úcta a vôľa po porozumení vedie k pokoju, vedie k nadhľadu a vedie k schopnosti vytvárať BOHAtstvo. Hojnosť je výsledkom spojenia, sinergie, ktorú vytvára vnútorná integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie svojho sveta.

Skúsme to hneď teraz.

Rastieme spolu.

Vladimír Červenák, životný kouč a etikoterapeut