Z kontrolóra, dozorcu - kouč, spojenec

Keď delegujete na zamestnanca hocijakú úlohu, definujte pozitívny cieľ.

Čo sa má dosiahnuť?

Ako to bude vyzerať?

Aké parametre to bude mať, aby ste to považovali za dobré?

 

Pokiaľ zamestnanec prejaví pochybnosti, či je schopný stanovený cieľ dosiahnuť, spolu s ním predefinujte cieľ tak, aby sa mu zdal dosiahnuteľný a ešte stále spĺňal vašu potrebu. Formulujte, napríklad etapové ciele. Takto dosiahnete, že pracovník bude mať rýchlo čiastkové úspechy, uvidí za sebou kus vykonanej práce a jeho sebadôvera a dychtivosť vzrastú.

 

Nezabudnite na metódy, akými budete výsledok merať!

 

Pracovník o nich musí vedieť. Rozumné je merať dosahovanie cieľov v krátkych intervaloch a tieto spojiť s hodnotením. Pochvala urobí pracovníkovi radosť a zvýši jeho motiváciu.

 

 

Pokiaľ je časť pracovných úloh nezaujímavá, môže ju vylepšiť zmena rutín, pridanie zaujímavých prvkov alebo viditeľná kontrola priebehu. V tomto prípade treba využiť plne pracovníkovu invenciu. Nech si sám navrhne, ako by v budúcnosti chcel svoju prácu robiť. Nadriadený sa musí postarať len o to, aby kontrola plnenia úloh nepredstavovala pre pracovníka dodatočný stres. To možno urobiť celkom jednoducho - rozčlenením na etapy a spoločným preberaním čiastkových výsledkov jednotlivých etáp. V tejto úlohe sa manažér dostáva z pozície (role) kontrolóra do  pozície (role) kouča, ktorý nasadzuje svoje nadradené skúsenosti na to, aby menej skúsenému podriadenému poradil alebo aby odhalil problémy, ktoré by v budúcej etape mohli vzniknúť.

 

Vytvoríte tak koučingovú komunikačnú firemnú kultúru.