Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia

Spoločnosť Advaita s.r.o., Zelený Háj 50, 94701 Hurbanovo  IČO: 36746843 zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, vložka číslo 19555/N ako prevádzkovateľ webovej stránky/webových stránok spracováva osobné údaje:

 • za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006) (ďalej ako „GDPR“), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona. Zdrojom informácií zverejnených na webových stránkach spoločnosti Advaita, sú originálne články autorov uvedených v kontakte v advaita tíme;
 • Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, ak užívateľ je používateľom služieb spoločnosti DOPLŇ alebo je užívateľ klientom alebo zákazníkom, s ktorým je spoločnosť v zmluvnom vzťahu a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • Za účelom zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti Advaita v súvislosti s vývojom produktov, služieb, zaistením bezpečnosti a stability systémov, ďalej za účelom štatistiky a merania návštevnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • Za účelom a v súvislosti s oprávnenými záujmami tretích strán – partnerov spoločnosti DOPLŇ a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • plnenie zákonných povinností spoločnosti DOPLŇ, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a pod..

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie osobných údajov potrebný súhlas, najmä v súvislosti s použitím osobných údajov na marketingové účely a pod., spracovanie osobných údajov prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti Advaita predchádzajúci výslovný súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsahu udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Spoločnosť Advaita sprístupňuje údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia);
 • Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva;
 • Štátnym orgánom ( napr. polícia, prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.) na základe žiadosti alebo príkazu.

Vyššie vymedzené subjekty sú zmluvne zaviazané dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov alebo im táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

Osobné údaje neprenášame do inej krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách dostupné, vzhľadom na povahu internetu. Používanie procesov a technológií za štatistickým účelom spoločnosti Advaita a jej partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu ponúkaných produktov, služieb a kampaní a pomáha tak poskytovať užívateľom viac relevantný obsah. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť a upozorniť, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, bol užívateľ o tomto spracovaní informovaný alebo si mohol uplatniť svoj právne nároky. Rovnako nie je možné zaručiť, že užívateľ si v tretej krajine bude môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov.

Osobné údaje spoločnosť Advaita uchováva len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. mala byť schopná sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. V prípade poskytnutia osobných údajov v súvislosti používania služieb spoločnosti Advaita, sú poskytnuté osobné údaje používané po dobu trvania využívania služby a následnej primeranej lehoty vo forme záloh prevádzkových údajov. Ak sú osobné údaje spracúvané na náklade súhlasu dotknutej osoby, tieto sú spracovávané len dovtedy, kým nepríde k odvolaniu súhlasu s výnimkou osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané v nevyhnutnom rozsahu aj po odvolaní súhlasu, ak na to má spoločnosť Advaita iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že osobné údaje boli počas trvania súhlasu spracúvané oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporov. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi spoločnosť Advaita pri určení primeranosti doby spracovania vychádza z doby (I.) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti, (II.) z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na webové stránky, siete a/alebo služby spoločnosti Advaita a na detekciu iných bezpečnostných incidentov, (III.) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (IV.) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Na webových stránkach spoločnosť Advaita spracúva aj údaje ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s aktivitou užívateľa na webových stránkach, ktoré zvyčajne samotné nie je možné považovať za osobné údaje. .

Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Spoločnosť Advaita kladie dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia užívateľov webových stránok. Z tohto dôvodu informuje užívateľov o rozsahu osobných údajov, ktoré spracúva ako aj o účele použitia a dobe spracovávania osobných údajov, vrátane informácií o tom, ako môže užívateľ overiť rozsah spracovávaných osobných údajov a tiež ako môže ovplyvniť rozsah a účel spracovania osobných údajov.

V prípade, ak nie je na konkrétnej webovej stránke uvedené inak, osobné údaje užívateľa sú/môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy v súvislosti s poskytnutím konkrétneho produktu alebo služby spoločnosti Advaita;
 • ochrana práv a oprávnených záujmov spoločnosti Advaita alebo jej partnerov;
 • zaistenie stability a bezpečnosti systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie údajov nachádzajúcich sa webových stránkach;
 • štatistické účely spočívajúce v meraní návštevnosti webových stránok, preferencií užívateľov alebo zobrazovaného obsahu;
 • vývoj a zlepšovanie funkcionality a užívateľskej prívetivosti webových stránok a služieb;
 • v prípade organizovania spotrebiteľských súťaží na plnenie povinností organizátora súťaže;
 • na cielené zobrazovanie reklamy podľa preferencií a záujmov užívateľa;
 • na riešenie sťažností, podnetov, návrhov užívateľov a vyjadrenie sa k položeným otázkam alebo žiadostiam;
 • na žurnalistické účely, t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V uvedených prípadoch pracuje spoločnosť Advaita s údajmi používateľov v takej podobe, forme a s takým obsahom, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje spoločnosť Advaita spracováva, má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov v prípade osobných údajov konkrétnej dotknutej osoby v konkrétnej situácii a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa osoby týka;
 • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe udeleného súhlasu má dotknutá osoba právo na odvolanie súhlasu udeleného v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR;
 • právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo uzatvorenej zmluvy a ak sa spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 01 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka: www.uoou.sk.

V prípade potreby môžete kontaktovať spoločnosť Advaita ohľadom ochrany osobných údajov elektronickou poštou na adrese infoTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti. K Vašim požiadavkám sa spoločnosť vyjadrí najneskôr v lehote 30 dní. V prípade zložitosti prípadu alebo zvýšeného počtu žiadostí si spoločnosť vyhradzuje právo túto lehotu predĺžiť. V prípade zjavne bezdôvodných alebo neprimeraných žiadostí a rovnako v prípade opakujúcich sa žiadostí si spoločnosť vyhradzuje právo požadovať primeranú úhradu zohľadňujúcu administratívne náklady spojené s poskytovaním informácií alebo vykonaním úkonov.

Technickú podporu webového portálu zabezpečuje spoločnosť DVORAN Ltd., ako sprostredkovateľ, so sídlom Crown House, 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, ID: 09205668. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.