Sidebar

Meditácia - ako na to?

Krédom celého cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Podporte nás, prosím, Odberom, na našom Youtube kanály, budete informovaní o nových videách.

Čítať ďalej...

ŠRI ŠIVA ÁRATÍ (raňajšia modlitba)
Óm jaya Šiva Šankara svami, paripúrana devá
Saba jagy ke pratipálaka, ghat-ghata mé raheva
Hari óm hara hara hara mahádev.
Jatá mukuta sir úpar, Ganga barí sohe
Mastaka candra kalá hé, tribhuvana mohe
Hari óm hara hara hara mahádev.
Anga vibhúti virájat kanthe, runda málá bhárí
Kar me damarú sohe, bághambara dhárí
Hari óm hara hara hara mahádev.
Bhúsana nága virájata, ati sundar bharí
Sang mé girijá ganapati, nande asavári
Hari óm hara hara hara mahádev.
Kéláš šikar par, takata bará ráje
Yogí dhyána lagávata, sušamana mé sáje
Hari óm hara hara hara mahádev.
Šuddha buddhi bodha karáke, satya hamako díje
Dás par kripá karke, bhava párá kíje
Hari óm hara hara hara mahádev.
Šrí Devapurí sá avadhút átmá, paripúrana páyá
Šrí Dípa hari dás ápaká, Šiva áratí gáyá
Hari óm hara hara hara mahádev.
*
Óm jaya Šiva Šankara svami, paripúrana devá
Saba jagy ke pratipálaka, ghat-ghata mé raheva
Hari óm hara hara hara mahádev.
*
Óm guru Brahmá gurur Višnuh
Gurur devo Mahéšvarah
Gurur sákšát parabrahma
Tasmai šrí guruve namah
Dhyán múlam guru múrati
Pújá múlam guru vákyam
Mokša múlam guru kripá.
Óm díp jyoti parabrahma
Dípam sarve mohanam
Díp na šajate sarvam sandhyá
Dípam sarasvatyám.
Óm namo prabhu díp avináší
Áp hí brahmá áp hí Višnu
Ápho kíláš ke vásí
Áp ho nárada áp ho šárada
Ápho šes sukh rásí
Áp ho dhyání áp ho gyání
Áp ho yog prakáší
Áp ho dev sab deví
Áp ho sur prakáší
Áp ho brahm nirvání
Áp ho cahú or ke vásí
Áp ho vedó ke gyátá
Áp ho bhakt ur vásí
Áp ho sata nám ke dátá
Áp ho nij svárúpa ke gyáta
Óm namo prabhu díp pranámá
Brahmánanda núr ur vásí.
*
Om Asato Maa Sad-Gamaya,
Tamaso Maa Jyotir (Džotir) Gamaya,
Mrityor-Maa Amritam Gamaya,
Sarvéšam svastir bhavatu,
sarvéšám šantir bhavatu,
sarvéšám mangalam bhavatu,
sarvéšám púrnam bhavatu,
Loká samastá sukhino bhavantu.
Shanti, shanti, shanti
*
Om Tryam bakam jadžamahé
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanam
Mrtjór Mukshiya Ma amritat
Om
*
Náham kartá
Prabhu díp kartá
Maháprabhu díp kartá hi kévalam.
******
PREKLADY modlitby a mantier:

ŠIVA ÁRATI
Óm, sláva pánu Šivovi, Šankarovi, dokonalému božstvu,
ochrancovi celého sveta, ktorý prebýva v našich srdciach.

Hari, óm, Šiva, milosrdný pane.
Na hlave máš korunu džáty (sily?), z ktorej vyviera posvätná Ganga,
na čele máš kosáčik Luny, ktorá spája všetky tri svety.

Tvoje telo je pokryté posvätným prachom,
na krku máš veľkú málu,
v ruke držíš posvätný bubienok damarú,
sedíš na tigrej koži.

Si ozdobený hadmi, si nekonečne krásny
v spoločnosti bohyne Giridží a boha Ganapati,
jazdíš na bielom býkovi.

Žiješ na vrcholku hory Kailáš a žiariš na vysokom tróne,
sleduješ šušumnu (tretie oko) jogínov, ktorí meditujú.

Očisti našu myseľ a naplň ju múdrosťou a pravdou,
zmiluj sa nad svojimi služobníkmi, preveď nás cez oceán bytia.

Šrí Dévpuridží, si oslobodená duša, ktorá došla do celistvosti,,
Šrí Díp (Svetlo) tvoj služobník ti spieva áratí.
*
Óm, sláva pánu Šivovi, dokonalému božstvu,
ochráncovi celého sveta, ktorý prebýva v našich srdciach.
*
Skláňam sa pred tebou, božské Svetlo, ktorého plameň nikdy nezhasne,
Ty si Brahma, Višnu i Šiva.
Ty si Náradom, zastupuješ všetkých svetcov vo vajkunte,
si mudrcom, si svetlom, si svetlom spojenia a bohom všetkých bohov,
Si žiarom Slnka a najvyššou blaženosťou.
Si všadeprítomný a večný, si prameňom poznania, pravdy a múdrosti.
Si bohom oddaných, ktorého milosťou sa zjavuje svetlo pravdy.
Si darcom pravdy a znalcom vlastnej podstaty,
Óm,, Prabhu Díp, skláňam sa pred tebou,nech svetlo tvojej blaženosti večne vo svojom vedomí mám.
*
Ja nie som konajúci, božie Svetlo vo mne jej konajúce, len Svetlo vo mne koná. .
*
MANTRA MIERU
Om Asato Maa Sad-Gamaya,
Tamaso Maa Jyotir (Džotir) Gamaya,
Mrityor-Maa Amritam Gamaya,
Sarvéšam svastir bhavatu,
sarvéšám šantir bhavatu,
sarvéšám mangalam bhavatu,
sarvéšám púrnam bhavatu,
Loká samastá sukhino bhavantu.
Shanti, shanti, shanti
Om, veď od neskutočného k skutočnému, od sebaklamu k pravde,
Veď ma z temnoty nevedomosti k Svetlu poznania,
Od strachu zo smrteľnosti k rozpoznaniu večnosti trvania života..
Nech sú všetci zdraví,
nech je všade mier,
nech sú všetci šťastní,
a žijú v hojnosti,
Nech dôjdu všetci naplnenia,
nech je harmónia a mier v celom vesmíre.
Mier, mier, mier.

MANTRA VÍŤAZA NAD SMRŤOU
Om Tryam bakam jadžamahé
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanam
Mrtjór Mukshiya Ma amritat
Om
Prejavujem úctu meditáciou na Trojokého, toho, čo má tretie oko otvorené dovnútra (Šivu), ktorý preniká všetkým ako vôňa a živí všetky bytosti, osloboď nás z pút sansáry, kolobehu bolestných životov,
osloboď nás od strachu zo smrti - tým, že si uvedomíme, že sme nikdy neboli oddelení od našej nesmrteľnej podstaty.

MANTRA ODOVZDANIA
Náham kartá
Prabhu díp kartá
Maháprabhu díp kartá hi kévalam.
Nie som ten, kto koná. Božie svetlo je konajúce, len svetlo vo mne koná..

 

 

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície (Náuky veľkej dokonalosti) Tibetského Bön Budhizmu

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície sú výnimočne jednoduchou a priamou cestou, ako prijať starobylé tibetské učenia a spojiť sa s nimi.

Dzogčhenová náuka (náuka veľkej dokonalosti) je cestou samooslobodzovania a je považovaná za najvyšší stupeň učení a meditačných praxí v bönisticko-budhistickej tradícii. Praxe dzogčhenu umožňujú praktikujúcemu priamo vstúpiť do prirodzenosti mysle, ktorá je našou pravou podstatou.

Každé z "Najdôležitejších poučení" bude vychádzať z jednej z troch rozličných kategórií: základ, cesta a uskutočnenie.

Čítať ďalej...

Význam mantry Om Ma Tri Mu Ye Sa Le Du

OM- predstavuje Tonpa Shenraba, ktorý je symbolom metódy a súcitu

MA- predstavuje Sherab Chammu, ktorá je symbolom múdrosti a nesmierneho priestoru

TRI- predstavuje Mucha Demdruga, ktorý pomocou  lásky a vľúdnosti premieňa hnev a nenávisť a tým prečisťuje ríšu pekelnú

MU- predstavuje Sang wa Ngang Ringa, ktorý pomocou absolútnej štedrosti premieňa chamtivosť a túžbu a tým prečisťuje ríšu Pretas (hladných duchov)

YE- predstavuje Tisang Rangzhina, ktorý pomocou absolútnej znalosti a múdrosti premieňa nevedomosť a zmätenie a tým prečisťuje ríšu zvierat

SA- predstavuje Sangwa Duspa, ktorý pomocou absolútnej expanzie premieňa závisť a žiarlivosť a tým prečisťuje ľudskú ríšu

LE- predstavuje Chegyal Partia, ktorý pomocou absolútnej mierumilovnosti premieňa pýchu a aroganciu a tým prečisťuje ríšu Asuras (polobohov)

DU- predstavuje Yeshen Tsugphuda, ktorý premieňa lenivosť a ľahostajnosť v usilovnosť a nadšenie a tým prečisťuje ríšu bohov

Porozumením významu tejto mantry dokážeme pomôcť všetkým bytostiam zo šiestich ríš existencie. Recitovaním vzývame Buddhov šiestich ríš a ich zdroje Tonpa Shenraba a Sherab Chammu. Pomocou ich osvietenej moci sa naše negatívne emócie rozplynú a všetky pozitívne, čisté a cnostné vlastnosti akou je láska, šľachetnosť, múdrosť, otvorenosť, mierumilovnosť a súcit v nás povstanú. Recitovanie tejto mantry podporuje hlbšie spojenie s týmito vnútornými vlastnosťami, umožňuje nám ich posilniť a dokázať stelesniť a manifestovať v našich životoch.

 

 

Mantra Sherab Chammy- Matky múdrosti a lásky

OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA

OM- mocná, milujúca matka, ktorá je zdrojom piatich manifestácii

Osem ochráncov Chammy:

MA- ochrana pred nepriateľmi

WAochrana pred kliatbou

MAochrana pred neúrodnosťou

DEochrana pred Nagas

MAochrana pred nesprávnymi náhľadmi

HIochrana pred nečistými činmi

MOochrana pred smrťou

HAochrana pred planetárnymi vplyvmi

Čítať ďalej...